Bộ Xây dựng đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng Vĩnh Phúc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong xử lý VPHC

15:30 29/12/2023
Bộ Xây dựng đề nghị Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp toàn bộ cán bộ, công chức của Thanh tra Sở Xây dựng để nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế trong việc xử phạt vi phạm hành chính.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông báo Kết luận số 5652/KL-BXD ngày 08/12/2023 về việc kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) tại Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, bên cạnh việc đánh giá các ưu điểm kết quả đạt được trong việc xử lý, xử phạt VPHC của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, thông báo của Bộ Xây dựng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong việc xử lý, xử phạt VPHC của đơn vị này.

Cụ thể, tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2023, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc thụ lý 14 vụ VPHC, trong đó chuyển Chủ tịch UBND tỉnh xử lý 1 vụ việc; chuyển chủ tịch UBND cấp huyện xử lý 4 vụ việc.

Số vụ do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định xử phạt VPHC là 9 vụ việc (đều năm 2021 là thời điểm áp dụng Luật Xử lý VPHC năm 2012), kiểm tra hồ sơ các vụ việc xử phạt VPHC thấy còn có một số tồn tại.

Thứ nhất, về lập biên bản VPHC, một số biên bản VPHC chưa thể hiện rõ thời gian xảy ra VPHC để xác định thời hiệu xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Xử lý VPHC.

Ví dụ, biên bản VPHC số 46/BB-VPHC ngày 07/12/2020; biên bản VPHC số 01/BB-VPHC ngày 20/01/2021; biên bản VPHC số 02/BB-VPHC ngày 20/01/2021; biên bản VPHC số 03/BB-VPHC ngày 01/02/2021; biên bản VPHC số 06/BB-VPHC ngày 22/01/2021;

Đồng thời, một số biên bản hành chính thể hiện việc đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến ký biên bản VPHC chưa đảm bảo đúng quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật xử lý VPHC.

Ví dụ, biên bản VPHC số 03/BB-VPHC ngày 01/02/2021 gồm 4 tờ, đại diện Công ty TNHH PCCC Vĩnh Phúc là ông Trần Văn Quân chỉ ký tờ 4 của bản VPHC.

Biên bản VPHC số 46/BB-VPHC ngày 07/12/2020 gồm 5 tờ, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH BHFLEX ViNa là ông Kang Dong Weon ủy quyền cho ông Jung Joo Hwan chỉ ký tờ 5 của biên bản VPHC.

Biên bản VPHC số 01/LBB-VPHC ngày 20/01/2021 gồm 4 tờ, ông Lê Bá Linh - Giám đốc Công ty TNH VITTO-VP và người chứng kiến là ông Phạm Hoàng Sơn chỉ ký tờ 4 của biên bản VPHC.

Thứ hai, về quyền giải trình chưa đảm bảo thời hạn giải trình bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Xử lý VPHC.

Ví dụ, biên bản VPHC số 06/BB-VPHC ngày 22/01/2021, tại mục 12 biên bản VPHC này có thể hiện trong hạn 2 ngày, ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Đạt tại Vĩnh Phúc được giải trình bằng văn bản đến Chánh Thanh tra Sở là chưa đảm bảo đúng thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Xử lý VPHC.

Thứ ba, về quyết định xử phạt VPHC chưa thể hiện tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 68 Luật Xử lý VPHC.

Ví dụ, Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC ngày 22/01/2021 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt Công ty TNHH VITTO - VP VPHC nhiều lần hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Theo đó, nội dung quyết định xử phạt không thể hiện rõ công trình nào không có giấy phép xây dựng và mục 4 Điều 1 Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC ngày 22/01/2021 chưa thể hiện rõ tình tiết tăng nặng.

Đồng thời, việc gửi quyết định xử phạt VPHC chưa đảm bảo thời hạn theo quy định tại Điều 70 Luật Xử lý VPHC.

Ví dụ, quyết định xử phạt VPHC số 03/QĐ-XPVPHC ngày 22/01/2021 xử phạt Công ty TNHH Hà Giang Vĩnh Phúc 40 triệu đồng thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, đến ngày 25/01/2023 mới lập biên bản bàn giao Quyết định xử phạt VPHC số 03/QD-XPVPHC ngày 22/01/2021 cho ông Đào Huy Giang - Giám đốc Công ty TNHH Hà Giang Vĩnh Phúc.

Từ thực tế trên, Bộ Xây dựng yêu cầu Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp toàn bộ cán bộ, công chức của Thanh tra Sở để nghiêm túc điểm, rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế trong việc xử phạt VPHC.

Đồng thời, đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tích cực, chủ động hơn nữa trong việc thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện nhiều hơn vi phạm để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 11/10/2023, đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 827/QĐ-BXD ngày 15/8/2023 của Bộ Xây dựng đã tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ việc xử phạt VPHC; kết quả làm việc với Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc và báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Xây dựng thông báo công khai kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Bình luận