Hỏi- Đáp

 Chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nhã Uyên Nhã Uyên - 07:06, 02/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng nhận được câu hỏi của công dân Đặng Đức Thành đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Về nội dung liên quan đến lập kế hoạch bảo vệ môi trường, việc xử lý chuyển tiếp thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được quy định tại Điều 171 Luật này. 
Trong đó có nội dung quy định đối với kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước ngày Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
Về nội dung liên quan đến điều chỉnh tổng mức đầu tư, ngày 09/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 
Theo đó, việc chuyển tiếp về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (gồm cả điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng) đối với các dự án đã được phê duyệt trước ngày Nghị định số 10/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 44 Nghị định này. 
Bộ Xây dựng, đề nghị công dân Đặng Đức Thành nghiên cứu kỹ các quy định nêu trên và các quy định pháp luật khác có liên quan để thực hiện.    
 

Ý kiến của bạn