Thị trường

 Không cấp lại giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông Vu Gia - Thu Bồn

Không cấp lại giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông Vu Gia - Thu Bồn

Xuân Lam Xuân Lam - 15:28, 24/08/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu tăng cường công tác quản lý quy hoạch và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tổ chức rà soát các điểm mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát, sỏi, đất sét) đã được phê duyệt quy hoạch trên địa bàn.

Đồng thời, chủ động khảo sát, xác định cụ thể vị trí tọa độ, diện tích, sơ bộ trữ lượng các điểm mỏ khoáng sản mới để lập thủ tục đề xuất điều chỉnh hoặc loại bỏ các điểm mỏ khoáng sản không còn phù hợp và bổ sung các điểm mỏ khoáng sản mới vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030. 

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu cát, sỏi phục vụ thi công xây dựng các công trình trên địa bàn, thống nhất cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở nhu cầu vật liệu cần đáp ứng, tổ chức rà soát lại các điểm mỏ cát, sỏi có trong quy hoạch được phê duyệt; lựa chọn các điểm mỏ có quy mô diện tích đủ lớn, đảm bảo không ảnh hưởng đến sạt lở bờ sông, công trình hạ tầng kỹ thuật và đất ở, đất sản xuất của Nhân dân.

Quảng Nam sẽ không giải quyết việc gia hạn, cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Vu Gia,Thu Bồn đối với các giấy phép đã được cấp trên địa bàn Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn

Quá trình này phải tổ chức họp, lấy ý kiến của cộng đồng dân cư trong vùng đồng thuận, ủng hộ thực hiện và thống nhất việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương có khoáng sản được khai thác; báo cáo đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản và lập thủ tục trình cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo đúng quy định.

Trong hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phải nêu đầy đủ các nội dung yêu cầu để tổ chức lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực thực hiện, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và của UBND tỉnh trong quá trình hoạt động khoáng sản.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ không giải quyết việc gia hạn, cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Vu Gia, Thu Bồn đối với các giấy phép đã được cấp trên địa bàn các huyện, thị xã: Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn và giao cho địa phương rà soát lại, có thể gộp các điểm mỏ nhỏ, gần nhau thành 1 mỏ có quy mô lớn để đề xuất tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản công khai, minh bạch; lập hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định, đảm bảo ổn định trật tự khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Đối với việc khai thác cát, sỏi với quy mô nhỏ ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các huyện miền núi chỉ để phục vụ xây dựng nông thôn mới, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu hướng dẫn quy trình, thủ tục rút gọn, rút ngắn thời gian giải quyết để đáp ứng kịp thời nhu cầu trên địa bàn. Trường hợp cần thiết thì xin ý kiến của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để tham mưu giải quyết, đảm bảo quy định của pháp luật.

 

Ý kiến của bạn