Tài chính- đầu tư

18 chủ đề trong Kế hoạch hành động quốc gia tăng trưởng xanh

18 chủ đề trong Kế hoạch hành động quốc gia tăng trưởng xanh

Thanh Nga Thanh Nga - 08:00, 26/07/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh) với 18 chủ đề, 57 nhóm nhiệm vụ, hoạt động và 134 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể.

Trong đó, 18 chủ đề gồm: Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn kết với các mục tiêu tăng trưởng xanh; Truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức; Phát triển nguồn nhân lực và việc làm xanh; Huy động nguồn lực tài chính và thúc đẩy đầu tư cho tăng trưởng xanh; Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; Hội nhập và hợp tác quốc tế; Bình đẳng trong chuyển đổi xanh.

Và một số chủ đề liên quan trực tiếp đến quản lý nhà nước của các bộ, ngành có phát thải lớn như: Năng lượng; Công nghiệp; Giao thông vận tải và dịch vụ logistics; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quản lý chất thải; Quản lý chất lượng không khí; Quản lý tài nguyên nước, tài nguyên đất đai, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế biển xanh; Tiêu dùng và mua sắm xanh, bền vững; Y tế; Du lịch.

Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh có Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT làm Phó Trưởng ban và các ủy viên là đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan.

Bộ KH&ĐT là cơ quan đầu mối quốc gia về tăng trưởng xanh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh; hướng dẫn, giám sát, đánh giá, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xác định và phân bổ nguồn tài chính trong nước và điều phối các nguồn tài trợ của nước ngoài, cơ chế chính sách thúc đẩy thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh…

Nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 từ Ngân sách nhà nước, hỗ trợ quốc tế, nguồn vốn vay thương mại và đầu tư tư nhân, nguồn vốn cộng đồng và xã hội khác…

Bộ KH&ĐT có trách nhiệm điều phối việc thực hiện tăng trưởng xanh, thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện, tổng hợp thông tin, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia xem xét, quyết định.

Ý kiến của bạn