Văn bản mới

3 nhóm mục tiêu cốt lõi trong Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Xây dựng

3 nhóm mục tiêu cốt lõi trong Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Xây dựng

Thanh Nga Thanh Nga - 07:07, 21/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

100% các văn bản thực hiện dưới dạng văn bản điện tử

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 320/QĐ-BXD ngày 16/4/2024 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ Xây dựng năm 2024.

Quyết định số 320/QĐ-BXD đặt ra 3 nhóm mục tiêu cốt lõi gồm: (1) Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cơ quan Bộ Xây dựng; (2) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; (3) Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Trong đó, thực hiện mục tiêu ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cơ quan Bộ Xây dựng, 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị trong khối cơ quan Bộ Xây dựng được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử, thông qua Cổng thông tin điện tử, hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử (trừ văn bản mật).

100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa Bộ Xây dựng với các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, thông qua hệ thống kênh truyền số liệu riêng, trục liên thông văn bản quốc gia; nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Xây dựng được theo dõi, cập nhật.

Tối thiểu 90% hồ sơ công việc tại Bộ Xây dựng được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc; cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng quản lý nghiệp vụ trên nền tảng số (việc sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc).

Đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, hạ tầng, thiết bị để triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính của Bộ Xây dựng; phục vụ người dân, doanh nghiệp trong quá trình tham gia giải quyết TTHC.

Định danh và xác thực thông suốt

Thực hiện mục tiêu ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của Bộ Xây dựng từ trung ương đến địa phương.

Tối thiểu từ 60% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến Bộ Xây dựng; Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần; Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng; 

Tối thiểu 60% các hệ thống thông tin của Bộ Xây dựng có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã triển khai được kết nối liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Thông tin người dân và doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ ở các CSDL quốc gia không phải khai báo lại.

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, tối thiếu 70% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đang được quản lý, vận hành tại Trung tâm dữ liệu của Bộ Xây dựng được phê duyệt cấp độ và triển khai đầy đủ các giải pháp, phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được phê duyệt.

Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng theo cấp độ kết hợp với tổ chức và triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống theo mô hình 4 lớp tại Bộ Xây dựng; kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an toàn thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).

Thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ Xây dựng; Tăng cường khả năng phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin, nguy cơ bị tấn công mạng.

Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về trách nhiệm và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin, an toàn mạng...

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025, 100% Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia;

100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh được xác thực điện tử...

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm