Ảnh hưởng của các tham số thiết kế đến khả năng chịu lửa của sàn bê tông cốt thép bị cháy

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của các tham số thiết kế đến khả năng chịu lửa của sàn bê tông cốt thép (BTCT) bị cháy.

Bình luận