ISSN 2734-9888

Ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại TP.HCM

Ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại TP.HCM

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án đến chí phí đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ (GTĐB) tại TP.HCM. Từ đó, đưa ra các yếu tô và phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố, đề xuất các phương án xử lý.

Ý kiến của bạn