Áp dụng chỉ số giá cho dự án thi công tại Bắc Ninh

07:00 30/05/2024
Việc xác định, quản lý chỉ số giá xây dựng thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho dự án.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty TNHH Thương mại vận tải Thảo Mạnh đề nghị hướng dẫn việc áp dụng chỉ số giá cho một số dự án được thi công xây dựng tại tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được quy định tại Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, được sửa đổi tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Theo đó, tại điểm b khoản 14 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP đã quy định: chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp điều chỉnh bằng công thức điều chỉnh là chỉ số giá xây dựng.

Theo Công ty TNHH Thương mại vận tải Thảo Mạnh, nguồn dữ liệu chỉ số giá do Tổng cục Thống kê công bố chưa phù hợp để điều chỉnh giá hợp đồng (không có nguồn dữ liệu để tính chỉ số giá nhóm máy thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh).

Do đó, trường hợp hợp đồng xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì các bên có liên quan cần thỏa thuận bổ sung về lựa chọn chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng (chỉ số giá xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc chỉ số giá xây dựng do chủ đầu tư tổ chức xác định theo phương pháp do Bộ Xây dựng hướng dẫn).

Bộ Xây dưng cho biết, việc xác định, quản lý chỉ số giá xây dựng thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho dự án.

Trường hợp pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho dự án là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì việc quản lý chỉ số giá xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Bình luận