Hỏi- Đáp

Áp dụng định mức chi phí lập, thẩm tra đối với công trình khẩn cấp

Áp dụng định mức chi phí lập, thẩm tra đối với công trình khẩn cấp

Nhã Uyên Nhã Uyên - 07:05, 25/09/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐối với dự án đầu tư công khẩn cấp chi phí lập, thẩm tra báo cáo đề xuất dự án chưa được quy định định mức, vì vậy chủ đầu tư xác định chi phí theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập, thẩm tra báo cáo đề xuất dự án đối với công trình khẩn cấp.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp thực hiện theo Điều 42 Luật Đầu tư công 2019, theo đó người quyết định đầu tư tổ chức lập báo cáo đề xuất dự án, thẩm định dự án và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật đầu tư công 2019.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, chi phí tư vấn được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng ban hành hoặc bằng cách lập dự toán.

Đối với dự án đầu tư công khẩn cấp chi phí lập, thẩm tra báo cáo đề xuất dự án chưa được quy định định mức, vì vậy chủ đầu tư xác định chi phí theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

 

 

 

Ý kiến của bạn