Pháp luật xây dựng

Áp dụng định mức dự toán thi công đường giao thông

Áp dụng định mức dự toán thi công đường giao thông

Nam Phương Nam Phương - 07:00, 14/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc xác định dự toán xây dựng công trình được quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở GTVT tỉnh Ninh Bình đề nghị hướng dẫn việc áp dụng định mức dự toán công tác thi công mặt đường bê tông nhựa.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, việc xác định dự toán xây dựng công trình được quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Giá xây dựng công trình làm cơ sở xác định dự toán xây dựng quy định tại Điều 24 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Việc áp dụng, tham khảo hệ thống định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 136 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với các công tác xây dựng chưa được ban hành định mức hoặc đã được ban hành trong hệ thống định mức xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình thì chủ đầu tư tổ chức xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để lập dự toán xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư tổ chức khảo sát để xác định các định mức này và gửi kết quả xác định định mức về cơ quan chuyên môn về xây dựng phục vụ rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng cho biết, đối với ý kiến của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình, Bộ sẽ nghiên cứu trong quá trình rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng.

Ý kiến của bạn