Hỏi- Đáp

Áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án

Áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án

Kiều Dung Kiều Dung - 07:01, 26/09/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng cho biết, việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 425/SNKT ngày 16/6/2022 của Ban Quản lý dự án Vốn sự nghiệp kinh tế thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình (Ban) về việc đề nghị hướng dẫn áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng đối với dự án bảo trì đường bộ do Sở Giao thông vận tải (là chủ đầu tư) giao Ban thực hiện quản lý dự án. 
Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:
Việc xác định chi phí bảo trình công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và quy định tại Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. 
Theo đó, dự toán chi phí bảo trì công trình gồm: chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm, chi phí sửa chữa công trình, chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình, chi phí khác và chi phí quản lý bảo trì thuộc trách nhiệm chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình. 
Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình (thuộc dự toán chi phí bảo trì công trình) phải lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình như quy định tại điểm b khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì chi phí quản lý dự án được xác định theo quy định tại Phụ lục số VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng. 
Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 

Ý kiến của bạn