Áp dụng tiêu chuẩn quốc gia trong các dự án đầu tư

08:00 02/09/2023
Luật Xây dựng quy định, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình phải được người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận khi quyết định đầu tư.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất đề nghị hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động vào các dự án đang thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

Theo Điều 23, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 thì tiêu chuẩn là tự nguyện áp dụng (trừ toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật). 

Tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn có 02 phương thức áp dụng tiêu chuẩn quốc gia là: 

(1) Áp dụng trực tiếp – TCVN áp dụng trực tiếp không thông qua một tài liệu trung gian khác; (2) Áp dụng gián tiếp – TCVN áp dụng thông qua tài liệu trung gian khác (văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật...) có viện dẫn TCVN đó.

Theo khoản 2 Điều 6 của Luật Xây dựng quy định: “Tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện, trừ các tiêu chuẩn được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan”.

Theo khoản 3 Điều 6 của Luật Xây dựng quy định:“Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình phải được người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận khi quyết định đầu tư”.

Như vậy, việc áp dụng TCVN là tự nguyện và do người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận khi đầu tư.

Bình luận