Đô thị

Bắc Giang điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035

Bắc Giang điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035

BTV BTV - 15:19, 18/08/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000.

Theo đó, có 7 vị trí được điều chỉnh, cụ thể, tại xã Lương Phong, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 7,5 ha, trong đó điều chỉnh khoảng 5,8 ha từ quy hoạch đất dự trữ phát triển các khu chức năng đô thị và khoảng 1,7 ha từ quy hoạch đất cây xanh nông nghiệp thủy lợi sang quy hoạch đất đa chức năng phát triển mới.

Tại xã Đoan Bái, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 28,5 ha, trong đó điều chỉnh khoảng khoảng 1,0 ha từ quy hoạch đất công nghiệp và khoảng 5,5 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất đa chức năng phát triển mới. Điều chỉnh khoảng 22 ha từ quy hoạch đất công nghiệp sang quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp.

Tại xã Đông Lỗ, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 86,0 ha, trong đó điều chỉnh khoảng 56 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp và khoảng 10 ha từ quy hoạch đất mặt nước sang quy hoạch đất đa chức năng phát triển mới. Điều chỉnh khoảng 20 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công nghiệp.

Tại xã Xuân Cẩm, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 35 ha, trong đó điều chỉnh khoảng 7,5 ha từ quy hoạch đất công nghiệp; khoảng 9,6 ha từ quy hoạch đất dự trữ phát triển các khu chức năng đô thị; khoảng 4,2 ha từ quy hoạch đất du lịch; khoảng 2,2 ha từ quy hoạch đất cây xanh nông nghiệp thủy lợi và khoảng 11,5 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất đa chức năng phát triển mới.

Tại các xã Châu Minh, Bắc Lý, Hương Lâm, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 256 ha, trong đó điều chỉnh khoảng 155 ha từ quy hoạch đất dự trữ phát triển công nghiệp, khoảng 6,7 ha từ quy hoạch đất dự trữ phát triển các khu chức năng đô thị, khoảng 0,8 ha từ quy hoạch đất giao thông, khoảng 43,5 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công nghiệp;

Điều chỉnh khoảng 27 ha từ quy hoạch đất dự trữ phát triển các khu chức năng đô thị; khoảng 12,3 ha từ quy hoạch đất công nghiệp, khoảng 2,6 ha từ quy hoạch đất dự trữ phát triển công nghiệp, khoảng 0,7 ha từ quy hoạch đất giao thông, khoảng 0,5 ha từ quy hoạch đất cây xanh nông nghiệp thủy lợi và khoảng 2,9 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất đa chức năng phát triển mới;

Điều chỉnh khoảng 4 ha từ quy hoạch đất dự trữ phát triển công nghiệp sang quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp;

Tại các xã Mai Đình, Hương Lâm, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 28,5 ha, trong đó điều chỉnh 28,5 ha từ quy hoạch đất dự trữ phát triển các khu chức năng đô thị sang quy hoạch đất đa chức năng phát triển mới.

Tại xã Mai Đình và xã Châu Minh, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 50 ha, trong đó điều chỉnh khoảng 45,5 ha từ quy hoạch đất công nghiệp, khoảng 2,2 ha từ quy hoạch đất dự trữ phát triển các khu chức năng đô thị, khoảng 0,5 ha từ quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa; khoảng 1,8 ha từ quy hoạch đất cây xanh nông nghiệp thủy lợi sang quy hoạch đất đa chức năng phát triển mới.

 

Ý kiến của bạn