Hạ tầng

Bắc Giang: Hơn 1.800 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng KCN Phúc Sơn

Bắc Giang: Hơn 1.800 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng KCN Phúc Sơn

An Thảo An Thảo - 08:54, 24/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn được thực hiện tại xã Phúc Sơn và xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang với quy mô 123,94 ha đất.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Phúc Sơn, tỉnh Bắc Giang.

Theo chủ trương, Công ty CP Le Delta là nhà đầu tư Dự án.

Dự án được thực hiện tại xã Phúc Sơn và xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang với quy mô 123,94 ha đất; tổng vốn đầu tư là 1.836 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện quản lý nhà nước về KCN theo quy định Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư Dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ.

Đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất, trong đó lưu ý điều kiện về năng lực tài chính; đảm bảo khu vực thực hiện Dự án phù hợp với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa.

UBND tỉnh cũng có trách nhiệm yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình triển khai Dự án báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm VLXD thông thường; tiếp thu ý kiến của các Bộ và UBND tỉnh Bắc Giang...

Công ty CP Le Delta phải đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; chỉ thực hiện dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Ý kiến của bạn