Pháp luật xây dựng

Bắc Ninh kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ

Bắc Ninh kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ

Minh Thu Minh Thu - 13:15, 04/08/2022

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố rà soát, kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản gửi các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố về việc khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện văn bản số 4358/VPCP-CN ngày 13/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố định kỳ tổ chức rà soát quy hoạch, kịp thời đề xuất điều chỉnh hoặc huỷ bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. 

Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định. 

Bên cạnh đó, xây dựng chương trình đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị. 

Kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch; Tăng cường việc giám sát của người dân, cơ quan dân cử, của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch.

Theo kế hoạch, UBND các huyện, thành phố phải gửi báo cáo rà soát về Sở Xây dựng trước 20/11 hàng năm để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước 30/11 hàng năm.

Mặt khác, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Kế hoạch và đầu tư và UBND các huyện, thành phố định kỳ tổ chức rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”. 

Về nội dung này, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo rà soát về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 20/11 hàng năm để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước 30/11 hàng năm.

Cùng đó, lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị.

Ý kiến của bạn