Chỉ đạo điều hành

Bàn giao các dự án dọc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho địa phương

Bàn giao các dự án dọc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho địa phương

Chính Khôi Chính Khôi - 07:31, 09/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChính phủ yêu cầu Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam, chủ đầu tư dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bàn giao các dự án khu đô thị, khu công nghiệp dọc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho 4 địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 937/QĐ-TTg ngày 08/8/2023 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 01/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007; Quyết định số 746/QĐ-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư và bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết đối với Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách thí điểm đối với Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) được giao đầu tư xây dựng Khu đô thị ở Gia Lâm; các khu dịch vụ, hậu cần phục vụ dọc tuyến đường cao tốc theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức thực hiện, Quyết định 937/QĐ-TTg ngày 08/8/2023 nêu rõ: VIDIFI bàn giao UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội kết quả nghiên cứu, hồ sơ tài liệu tương ứng của các dự án khu đô thị, KCN quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 3 Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007 (trừ dự án Khu đô thị Gia Lâm).

UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội triển khai thực hiện các khu đô thị, KCN theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố có liên quan chủ trì, phối hợp với VIDIFI và các nhà đầu tư được lựa chọn thống nhất việc thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư của các dự án khu đô thị và KCN cho VIDIFI trên cơ sở chi phí đã được kiểm toán, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa các bên liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT và VIDIFI nghiên cứu, thống nhất, thực hiện sửa đổi, bổ sung Hợp đồng BOT Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trong đó xem xét điều chỉnh phương án tài chính, kéo dài thời gian thu phí để bảo đảm phương án tài chính của dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo đúng quy định pháp luật.

Ý kiến của bạn