Chỉ đạo điều hành

Ban hành nghị quyết thành lập hai thị trấn của tỉnh Bắc Giang

Ban hành nghị quyết thành lập hai thị trấn của tỉnh Bắc Giang

PV PV - 21:48, 27/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSau khi thành lập thị trấn Phương Sơn và Bắc Lý, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 1 thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 182 xã, 10 phường, 17 thị trấn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 510/NQ-UBTVQH15 thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thị trấn Phương Sơn trên cơ sở 8,45km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.380 người của xã Phương Sơn.

Thị trấn Phương Sơn giáp các xã Chu Điện, Lan Mẫu, Thanh Lâm và huyện Lạng Giang.

Sau khi thành lập thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 2 thị trấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thị trấn Bắc Lý trên cơ sở 12,9km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.279 người của xã Bắc Lý.

Thị trấn Bắc Lý giáp các xã Châu Minh, Danh Thắng, Đoan Bái, Đông Lỗ, Hương Lâm, Mai Trung, Thường Thắng, Xuân Cẩm.

Sau khi thành lập thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 2 thị trấn.

Sau khi thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 1 thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 182 xã, 10 phường, 17 thị trấn.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương; bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022.

Ý kiến của bạn