Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ rà soát, xử lý vướng mắc hệ thống VBQPPL

06:39 09/07/2024
BCĐ rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống VBQPPL chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng BCĐ trong việc quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ rà soát, xử lý vướng mắc hệ thống VBQPPL
Một phiên thảo luận của Quốc hội về vấn đề văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: Tạp chí Toà án nhân dân

Ngày 08/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống VBQPPL vừa ký Quyết định số 78/QĐ-BCDRSXLVBQPPL ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Theo đó, Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; tập thể thảo luận, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện.

Thành viên Ban Chỉ đạo tham gia, thực hiện đầy đủ các hoạt động của BCĐ và kịp thời báo cáo, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về các nhiệm vụ được phân công theo quy định tại Quy chế này.

Quyết định cũng nêu rõ, Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm của Trưởng BCĐ. Thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Bộ Tư pháp. Giúp việc cho Cơ quan thường trực là Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Nhóm giúp việc BCĐ, bảo đảm nguyên tắc gọn nhẹ, hiệu quả, không phát sinh biên chế.

Các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm cử thành viên tham gia Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo theo đề nghị của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 3 Quyết định số 603/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các Bộ, cơ quan khẩn trương xử lý theo thẩm quyền các vướng mắc, bất cập trong các quy định pháp luật đã được chỉ ra tại các báo cáo của Chính phủ về rà soát hệ thống VBQPPL thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 và Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội Khóa XV; đồng thời tiếp tục tổng hợp, rà soát các vướng mắc, bất cập phát sinh (nếu có).

Đồng thời, chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát các văn bản pháp luật, nhất là Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư công, các Luật thuế, Luật Dược... và các văn bản hướng dẫn, xác định các vướng mắc, điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ ở tầm luật.

Đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV xem xét, ban hành văn bản phù hợp, hiệu quả để xử lý ngay các bất cập, vướng mắc pháp lý phát sinh trong thực tiễn, cản trở sự phát triển.

Bình luận