Xây dựng & Đời sống

Ban quản lý dự án có được tự thực hiện gói thầu tư vấn?

Ban quản lý dự án có được tự thực hiện gói thầu tư vấn?

Chinh Nam Chinh Nam - 06:58, 27/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrường hợp ban quản lý dự án được giao làm Chủ đầu tư thì được tự thực hiện gói thầu tư vấn lập dự án khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Công dân Trần Văn Dương có hỏi: Đơn vị tôi là ban quản lý dự án chuyên ngành do UBND tỉnh thành lập, được Chủ tịch UBND tỉnh (người quyết định đầu tư) giao quản lý dự án (dự án khi chủ đầu tư không phải ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực).

Vậy, theo quy định và đối với các dự án được UBND tỉnh giao quản lý dự án thì đơn vị tôi có được quyền thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư (bao gồm cả quyền tự thực hiện các gói thầu tư vấn), trong điều kiện đơn vị tôi đủ năng theo quy định hay không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 63 Luật Xây dựng 2014 quy định Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 68 của Luật Xây dựng 2014. Cụ thể, Chủ đầu tư có các quyền sau:

“Lập, quản lý dự án khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Luật này; Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về lập, quản lý dự án; Lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn để lập, quản lý dự án;

Tổ chức lập, quản lý dự án; quyết định thành lập, giải thể Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án theo thẩm quyền; Các quyền khác theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, trường hợp ban quản lý dự án được giao làm Chủ đầu tư thì được tự thực hiện gói thầu tư vấn lập dự án khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Luật Xây dựng 2014.

Mặt khác, điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện cần thực hiện theo pháp luật về đấu thầu.

 

Ý kiến của bạn