bảo trì chung cư

  • Sử dụng kinh phí để bảo trì các hạng mục của chung cư

    Sử dụng kinh phí để bảo trì các hạng mục của chung cư

    Theo quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể về các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bảo trì.