bảo vệ môi trường khu công nghiệp

  • Trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong khu công nghiệp

    Trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong khu công nghiệp

    Đến nay, hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến công tác bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và BVMT trong các khu công nghiệp (KCN) đã từng bước được hoàn thiện, đồng bộ và thống nhất, trong đó quy định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp