Chỉ đạo điều hành

Bất cập của pháp luật hiện hành về phòng cháy, chữa cháy đang được sửa đổi

Bất cập của pháp luật hiện hành về phòng cháy, chữa cháy đang được sửa đổi

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 17/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Công an đang hoàn thiện dự thảo Luật Phòng cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong tình hình mới…

Bảo đảm thống nhất với pháp luật liên quan

Theo Bộ Công an, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thi hành Luật PCCC đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được sửa đổi và nghiên cứu bổ sung quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới; cụ thể:

Thực tế hiện nay các loại hình cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC thường xuyên thay đổi, phát sinh mới dẫn đến không quy định bao quát hết. Thực tế cho thấy, một cơ quan, tổ chức có thể có một hoặc nhiều cơ sở và trong phạm vi một cơ sở có nhiều cơ quan, tổ chức thuê, mua mặt bằng để tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Do đó, về quy định cơ sở trong Luật PCCC cần phải được nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp, bao quát.   

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn của Bộ Công an cũng thực hiện rà soát sửa đổi các quy định của Luật PCCC để khắc phục khó khăn, vướng mắc, bất cập, thống nhất với một số luật hiện hành có liên quan, bảo đảm tính khả thi; bổ sung quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cụ thể, rà soát, bổ sung các quy định để quản lý chặt chẽ đối với các loại hình nhà ở, nhà sử dụng để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh, về sử dụng điện, sử dụng nguồn lửa và các chất dễ cháy, nổ; quy định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động trong Luật PCCC cần rà soát điều chỉnh cho thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính; rà soát quy định về PCCC rừng cho thống nhất với Luật Lâm nghiệp; rà soát quy định về tiêu chuẩn PCCC cho thống nhất với Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Luật PCCC chưa phân định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thẩm định, thẩm tra về PCCC phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định; về khái niệm thẩm duyệt thiết kế về PCCC cũng cần được điều chỉnh cho thống nhất với Luật Xây dựng.

Điều chỉnh phương án CNCH bảo đảm khả thi

Quy định về điều động, huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy chưa bảo đảm tính khả thi; quy định về bồi thường tài sản tham gia chữa cháy còn quy định chung chung.

Về quy định xây dựng, phê duyệt phương án chữa cháy, phương án CNCH cần được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khả thi; về xây dựng, bố trí lực lượng PCCC và CNCH cần được nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và khả năng bảo đảm của từng loại hình cơ sở, từng địa phương.

Về quy định trang bị phương tiện PCCC đối với các loại hình cơ sở, phương tiện giao thông cần được rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảo đảm tính khả thi và đáp ứng yêu cầu quản lý. Rà soát, điều chỉnh quy định về thanh tra trong Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Thanh tra để bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Về bảo đảm điều kiện hoạt động PCCC, CNCH cũng cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Một số quy định của Luật PCCC không còn phù hợp với tình hình thực tế cần được sửa đổi như việc thực hiện yêu cầu khu dân cư phải có các quy định, nội quy về PCCC; bãi bỏ các quy định về điều kiện an toàn PCCC đối với các công trình đặc thù do hiện nay đã ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để áp dụng trực tiếp...

Trước đó, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2024, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tiếp tục tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Riêng đối với dự án Luật PCCC&CNCH, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, hoàn thiện các quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trong tình hình mới.

Để hoàn thiện dự án Luật PCCC&CNCH, Chính phủ đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến Thành viên Chính phủ, bảo đảm một số yêu cầu, trong đó có yêu cầu về sự thống nhất bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các quy hoạch, hồ sơ dự án, công trình đang trong quá trình thực hiện, tránh gây vướng mắc trong thực tiễn.

Cũng tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội dự án Luật PCCC&CNCH tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Ý kiến của bạn