Xây dựng & Đời sống

Bất cập trong quản lý, sử dụng tiền thu từ quỹ đất 20% phát triển NƠXH

Bất cập trong quản lý, sử dụng tiền thu từ quỹ đất 20% phát triển NƠXH

Kiều Dung Kiều Dung - 12:52, 30/03/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy định của pháp luật về nhà ở, phần diện tích quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) của một dự án nhà ở thương mại, khu đô thị được xác định bằng 20% tổng diện tích đất ở (đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Mới đây, cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, điều chỉnh lại quy định việc phát triển nhà ở theo hướng quỹ đất dùng để phát triển NƠXH phải được xác định theo quy hoạch phân khu làm cơ sở thực hiện.

Đối với các dự án nhà ở thương mại cần dành một số tiền tương đương 20% giá trị tiền sử dụng đất thương phẩm của dự án phải nộp để làm quỹ phát triển NƠXH.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định của pháp luật về nhà ở phần diện tích quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) của một dự án nhà ở thương mại, khu đô thị được xác định bằng 20% tổng diện tích đất ở (đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian qua, việc thực hiện quy định trên đã tạo được quỹ đất, phát triển được nhiều NƠXH cho các đối tượng. Tuy nhiên cũng phát sinh tồn tại, vướng mắc là đối với các quy hoạch phân khu đã bố trí đủ quỹ đất 20% thì khi lựa chọn chủ đầu tư các dự án thành phần của quy hoạch đó theo quy định chủ đầu tư các dự án thành phần này vẫn phải dành quỹ đất 20%. Điều này có thể phá vỡ quy hoạch phân khu đã được cơ quan có thẩm quyền  phê duyệt.

Liên quan đến số tiền tương đương 20% giá trị tiền sử dụng đất thương phẩm của dự án phải nộp để làm quỹ phát triển NƠXH, Bộ Xây dựng cho rằng pháp luật về nhà ở hiện hành đã có các quy định cụ thể.

Theo đó, tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ) có quy định: Trường hợp có sự thay đổi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của địa phương dẫn đến việc bố trí quỹ đất 20% tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị không còn phù hợp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận; Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xác định giá trị tiền sử dụng đất phải nộp đối với quỹ đất 20% tại dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan; số tiền thu được phải bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.

Tại điểm a khoản 19 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ có quy định: Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn theo thẩm quyền việc quản lý, sử dụng khoản tiền sử dụng đất phải nộp đối với quỹ đất 20% tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

Mặc dù vậy, thực tế triển khai các quy định nêu trên tại một số địa phương còn có bất cập, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ quỹ đất 20% dành để phát triển NƠXH.

Nhận diện được các tồn tại, khó khăn vướng mắc nêu trên, trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã đề xuất và trình Chính phủ và được Chính phủ giao nghiên cứu, xây dựng nội dung sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014.

Trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quỹ đất dành để phát triển NƠXH theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết về cách thức xác định, tỷ lệ quỹ đất dành để xây dựng nhà ở.

Về trường hợp bố trí khu đô thị NƠXH tập trung, việc quản lý, sử dụng khoản tiền sử dụng đất phải nộp đối với quỹ đất 20% tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị không thực hiện bố trí quỹ đất dành để xây dựng NƠXH.

 

Ý kiến của bạn