Bất động sản

TP.HCM phấn đấu cuối năm 2025 hoàn thành thủ tục đầu tư 35.000 căn NƠXH

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế phát triển NƠXH trên địa bàn thì từ nay đến năm 2025, khả năng TP.HCM sẽ chỉ hoàn thành thủ tục đầu tư khoảng 35.000 căn NƠXH.