Thị trường

Bến Tre quy định quỹ đất xây dựng NƠXH đối với dự án nhà ở thương mại

Bến Tre quy định quỹ đất xây dựng NƠXH đối với dự án nhà ở thương mại

Trà Vinh Trà Vinh - 14:27, 25/09/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTừ ngày 01/10/2022, quy định về quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đối với dự án nhà ở thương mại, khu đô thị tại các đô thị loại IV và loại V trên địa bàn tỉnh Bến Tre chính thức có hiệu lực.

UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành quyết định về việc quy định quỹ đất xây dựng NƠXH đối với dự án nhà ở thương mại, khu đô thị tại các đô thị loại IV và loại V trên địa bàn.

Theo đó, đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội (NƠXH), khu đô thị loại IV và loại V trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác liên quan.

Quyết định nêu rõ nguyên tắc xác định quỹ đất để xây dựng NƠXH. Cụ thể, tại các đô thị loại IV và loại V trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện có trách nhiệm xác định cụ thể vị trí, quy mô diện tích đất để xây dựng NƠXH làm cơ sở đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Diện tích đất và các thông tin về khu vực, địa điểm dành để xây dựng NƠXH phải được công bố công khai theo quy định pháp luật hiện hành.

Việc sử dụng đất để xây dựng NƠXH phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ theo Giấy phép xây dựng trong trường hợp phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, quyết định của UBND tỉnh Bến Tre quy định rõ quỹ đất để xây dựng NƠXH. Theo đó, trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại IV phải tối thiểu 10% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng NƠXH.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại V phải dành tối thiểu 5% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng NƠXH.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 5 ha tại các đô thị loại IV thì chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 10% và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 5 ha tại các đô thị loại V thì chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 5% và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với trường hợp thuộc diện phải bố trí quỹ đất (10% tổng diện tích đất ở trong dự án tại các đô thị loại IV và 5% tổng diện tích đất ở trong dự án tại các đô thị loại V) để xây dựng NƠXH theo quy định nhưng do có sự thay đổi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của địa phương dẫn đến việc bố trí quỹ đất 10% tại các đô thị loại IV và 5% tại các đô thị loại V không còn phù hợp thì UBND cấp huyện phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận….

 

Ý kiến của bạn