ISSN 2734-9888

Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với quản lý đô thị Việt Nam - Sự ảnh hưởng và nhiệm vụ đề ra

Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với quản lý đô thị Việt Nam - Sự ảnh hưởng và nhiệm vụ đề ra

TS Bùi Thị Ngọc Lan TS Bùi Thị Ngọc Lan - 08:08, 03/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo nghiên cứu sự ảnh hưởng của vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong quản lý đô thị Việt Nam.

Ý kiến của bạn