Bình Thuận cần hơn 37.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

07:12 26/08/2022
Theo Kế hoạch phát triển nhà giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu xây dựng 6 triệu m2 sàn nhà ở và tổng nhu cầu vốn cần để phát triển nhà ở là 37.468 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu về xây mới và cải tạo nhà ở của người dân.

Đồng thời, phát triển nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Bên cạnh đó, định hướng phát triển của kế hoạch là cần phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà chung cư, nhà cho thuê, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, nhằm giải quyết cơ bản yêu cầu về nhà ở cho người dân, đặc biệt là tại khu vực đô thị.

Phấn đấu phát triển nhà ở khu vực nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, năm 2022 mục tiêu trong xây dựng, phát triển nhà ở được nêu rõ thông qua các chỉ tiêu: diện tích nhà ở tối thiểu 8,8 m² sàn/người; diện tích nhà ở khoảng 30 triệu m² sàn; diện tích nhà ở bình quân đạt 24 m² sàn/người. Tổng nhu cầu vốn cần để thực hiện khoảng 7.417 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Thuận dự báo đến năm 2025, tỉnh cần phấn đấu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m² sàn/người; diện tích nhà ở khoảng 34 triệu m² sàn; diện tích nhà ở bình quân đạt 27 m² sàn/người.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, kế hoạch phát triển nhà tại Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 với tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng là khoảng 6 triệu m² sàn.

Cụ thể, diện tích sàn nhà ở đầu tư xây dựng cho loại hình bao gồm: nhà ở thương mại 800.000 m² sàn; nhà ở tái định cư 495.000 m² sàn; nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức 5.000 m² sàn; nhà ở xã hội 595.000 m² sàn; nhà ở dân tự xây 4,7 triệu m² sàn.

Đối với nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở, tỉnh phấn đấu phải đạt trên 30% tổng diện tích phát triển nhà ở của dự án, khoảng 250.000 m² sàn; tỷ lệ nhà ở riêng lẻ trong các dự án dưới 70% tổng số căn nhà phát triển dự án.

Mặt khác, diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê đạt tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê, tương đương khoảng 119.000 m² sàn.

Theo kế hoạch, tổng nhu cầu vốn cần cho giai đoạn này là 37.468 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại khoảng 9.200 tỷ đồng; nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức khoảng 24 tỷ đồng; nhà ở xã hội khoảng 4.493 tỷ đồng; nhà ở tái định cư khoảng 2.327 tỷ đồng; nhà ở dân tự xây khoảng 21.425 tỷ đồng.

 

Bình luận