Thị trường

Bình Thuận có quy chế mới về thông tin nhà ở và thị trường BĐS

Bình Thuận có quy chế mới về thông tin nhà ở và thị trường BĐS

Trà Vinh Trà Vinh - 07:02, 12/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSở Xây dựng tỉnh Bình Thuận là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập, tiếp nhận các thông tin, dữ liệu liên quan đến nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp theo quy định.

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, quy chế nêu rõ, Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tiếp nhận các thông tin, dữ liệu liên quan đến nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp theo quy định, tích hợp vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

Mặt khác, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm rõ, thống nhất về thông tin, dữ liệu để tổng hợp đưa vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS của tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhà ở, thị trường BĐS, dự án BĐS có trách nhiệm cử cán bộ làm đầu mối để cung cấp thông tin, dữ liệu ban đầu và chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ và theo đề nghị của Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo theo yêu cầu đột xuất của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

Ảnh minh họa: ITN.

Theo quy chế mới được ban hành, Sở Xây dựng cung cấp các thông tin, dữ liệu về chứng chỉ môi giới BĐS đã cấp trong kỳ theo định kỳ hàng quý; Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển nhà ở; các trường hợp phát triển nhà ở theo định kỳ hàng năm.

Trường hợp thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp không thống nhất, mâu thuẫn sẽ được kiểm tra, đối chiếu thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Quy chế mới cũng nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị như, Sở TN&MT, KH&ĐT, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, dữ liệu về thuế, dữ liệu về dự án, cơ cấu loại BĐS của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đặc biệt, Sở Xây dựng được giao cấp tài khoản mới và hướng dẫn truy cập, kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng.

Tổ chức vận hành; chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật.

Công bố thông tin về nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh, gửi báo cáo về Bộ Xây dựng theo quy định. Ngoài ra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư, sàn giao dịch BĐS, về việc thực hiện chế độ cung cấp thông tin, dữ liệu.

Ý kiến của bạn