Bổ sung 1.275 tỷ đồng để tỉnh Nghệ An để giải quyết công tác giải phóng mặt bằng

09:08 29/12/2023
Tỉnh Nghệ An được giao bổ sung 1.275 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 để giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 1702/QĐ-TTg giao dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho UBND tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, giao bổ sung 1.275 tỷ đồng dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 để UBND tỉnh Nghệ An để giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng (bao gồm cả phần chậm trả) của các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Nghệ An thuộc nhiệm vụ ngân sách Trung ương phát sinh sau khi các dự án này đã quyết toán.

UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm thông báo hoặc quyết định giao dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách và đầu tư công.

Thời gian thực hiện và giải ngân số vốn được giao nêu trên theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công.

UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác đối với số chi phí đền bù giải phóng mặt bằng (bao gồm cả phần chậm trả), căn cứ pháp lý khi triển khai thực hiện, chỉ thanh toán những nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của Nhà nước, bảo đảm không phát sinh khiếu kiện.

Đồng thời có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện việc giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng (bao gồm cả phần chậm trả) của các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Nghệ An theo các nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 40/2023/UBTVQH15 ngày 15/11/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 30/8/2024 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội.

Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, GTVT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo.

Bình luận