Thị trường

Bổ sung 13 dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của tỉnh Hải Dương

Bổ sung 13 dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của tỉnh Hải Dương

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 17/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Hải Dương giao Sở TN&MT đôn đốc, cập nhật, kiểm tra việc cập nhật bổ sung danh mục, chỉ tiêu sử dụng đất vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo quy định.

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung danh mục trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Theo quyết định, tỉnh Hải Dương phê duyệt bổ sung 13 dự án, công trình trên địa bàn 8 huyện, thành phố với tổng diện tích 13,87 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành triển khai, hướng dẫn và thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; đôn đốc, cập nhật, kiểm tra việc cập nhật bổ sung danh mục, chỉ tiêu sử dụng đất vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện, thẩm định, trình UBND cấp tỉnh theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hải Dương giao UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cập nhật thông tin, bổ sung danh mục, chỉ tiêu sử dụng đất vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, trong 13 dự án được phê duyệt bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 có các dự án, công trình: Điểm dân cư mới khu Khuê Chiến (tái định cư thực hiện dự án đường Lương Như Hộc) thuộc phường Tân Hưng; thu hồi đất của Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Hải Dương và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ Hải Dương thuộc phường Thanh Bình; Dự án tái định cư thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh (huyện Thanh Hà)...

Ý kiến của bạn