Bổ sung luận cứ việc san lấp, tạo mặt bằng mở rộng Nhà máy xi măng Đại Dương

07:00 21/06/2024
Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan lập quy hoạch cần luận cứ việc san lấp, tạo mặt bằng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2032/BXD-QHKT ngày 14/5/2024 cho ý kiến về đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh internet

Theo đó, căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc TP Hải Phòng, TP Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với nội dung điều chỉnh, mở rộng Nhà máy xi măng Đại Dương, thuộc KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nội dung: “Tạo điều kiện cho Nhà máy xi măng Đại Dương đưa vào hoạt động dây chuyền 1, 2; triển khai dây chuyền 3, 4”. Do đó, việc đề nghị Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để điều chỉnh, mở rộng Nhà máy xi măng Đại Dương là có cơ sở.

Cụ thể, điều chỉnh cục bộ khoảng 45,7 ha (vị trí 1 khoảng 37,3 ha; vị trí 2 khoảng 8,4 ha) đất cây xanh đồi núi (rừng sản xuất) thành đất công nghiệp để xây dựng dây chuyền 3, 4 Nhà máy xi măng Đại Dương.

Trước khi phê duyệt Điều chỉnh cục bộ, Bộ Xây dựng đề nghị đơn vị lập quy hoạch bổ sung các nội dung liên quan đến dây chuyền 3, 4 Nhà máy xi măng Đại Dương: Vị trí 1 khoảng 37,3 ha hiện trạng là đất đồi có độ cao đến 100 m, không thuận lợi cho xây dựng, do đó cần có luận cứ việc san lấp, tạo mặt bằng mở rộng Nhà máy xi măng tại vị trí 1 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời bổ sung nội dung đánh giá hiệu quả hoạt động (về kinh tế, xã hội) của dây chuyền 1, 2 của Nhà máy xi măng Đại Dương, công suất thực hiện đến thời điểm đề nghị điều chỉnh cục bộ; sự phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, cần làm rõ nhu cầu sử dụng đất đối với quy mô công suất dây chuyền 3, 4 đảm bảo việc tiết kiệm đất đai; sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền phân bổ trong thời kỳ ngắn hạn.

Đánh giá tác động của việc điều chỉnh cục bộ đến việc triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; đề xuất biện pháp khắc phục các vấn đề mới nảy sinh do điều chỉnh cục bộ gây ra.

Đối với nội dung điều chỉnh, mở rộng Khu công nghiệp luyện kim (CN-09) để thực hiện đầu tư Dự án Khu liên hợp gang thép VAS Nghi Sơn, Bộ Xây dựng cho rằng, căn cứ vào Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn và thuyết minh điều chỉnh cục bộ nhằm “... nâng công suất 12 triệu tấn/năm và thu hút các dự án phát triển kinh tế - xã hội khác, tăng nguồn cung cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu...” thì việc đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung là chưa đủ cơ sở.

Bộ Xây dựng lưu ý cơ quan tổ chức lập Đồ án quy hoạch chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý và tính xác thực của số liệu, tài liệu sử dụng; không hợp thức hóa các sai phạm (nếu có) trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Đồ án quy hoạch; đồng thời đảm bảo công khai, đúng trình tự việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan; tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

Bình luận