Đô thị

Bổ sung nguyên tắc phát triển hệ thống đô thị trong Quy hoạch tỉnh Yên Bái

Bổ sung nguyên tắc phát triển hệ thống đô thị trong Quy hoạch tỉnh Yên Bái

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 28/09/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTỉnh Yên Bái đang Dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nội dung Dự thảo cơ bản phù hợp các quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quy hoạch.

Đảm bảo xây dựng các chỉ tiêu phát triển đô thị

Theo góp ý của Bộ Xây dựng, Quy hoạch tỉnh Yên Bái cần đảm bảo xây dựng các chỉ tiêu phát triển đô thị, nông thôn và hạ tầng hướng tới “phát triển xanh, bền vững và toàn diện”, nhằm phát triển nâng cao điều kiện đời sống người dân miền núi, vùng cao trong tỉnh cũng như thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng góp ý một số nội dung cần nghiên cứu bổ sung. Trong đó, cần bổ sung đánh giá thực trạng hệ thống đô thị, thực hiện các chỉ tiêu phát triển đô thị của tỉnh Yên Bái, việc triển khai quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Yên Bái đã xác định tại Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 21/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái. Rà soát các số liệu về hiện trạng tỷ lệ đô thị hóa, đảm bảo tính xác thực.

Bổ sung đánh giá việc thực hiện, quản lý các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt; xác định các khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện theo quy hoạch xây dựng và nguyên nhân; đánh giá tỷ lệ nghèo đói nông thôn và đô thị, việc làm đô thị, đánh giá khoảng cách chênh lệch điều kiện sống giữa các vùng, giữa nông thôn và đô thị.

Đối với phương án phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh, bổ sung quan điểm, nguyên tắc phát triển hệ thống đô thị và nông thôn toàn tỉnh; kịch bản phát triển cần làm rõ tiềm năng, nguồn lực, phương pháp tính toán dự báo để có tính khả thi, đảm bảo nguồn lực đầu tư tập trung, đúng định hướng, không dàn trải.

Rà soát kế hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất khu cụm công nghiệp, đất khu ở đô thị và nông thôn đến năm 2030, đảm bảo sát với nhu cầu thực tiễn.

Thống nhất các số liệu về phát triển đô thị đảm bảo tính thống nhất với Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030. Bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp chương trình phát triển đô thị thông minh, tạo động lực tăng trưởng và phát triển nhanh, bền vững và tăng cường khả năng chống chịu BĐKH.

Đối với định hướng phát triển TP Yên Bái, cần phân tích, đánh giá và làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất thành phố Yên Bái đạt các tiêu chí đô thị theo các giai đoạn. Đối với định hướng phát triển thị xã Nghĩa Lộ, bổ sung quan điểm, nguyên tắc, động lực phát triển về văn hóa, kiến trúc truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, cảnh quan nông nghiệp và các quan điểm nguyên tắc cơ bản phát triển thị xã Nghĩa Lộ.

Đối với các đô thị khác trong tỉnh, đảm bảo nguyên tắc nâng cao chất lượng sống đô thị và bảo vệ tài nguyên môi trường, hạn chế việc mở rộng xây dựng đô thị tràn lan, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư, ảnh hưởng tới đất sản xuất nông nghiệp cũng như bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan tự nhiên và văn hóa bản sắc của các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Đánh giá hạn chế của hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng góp ý đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn đến năm 2020, cần rà soát điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của tỉnh phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030; nghiên cứu mục tiêu, giải pháp, tình hình sử dụng đất về nhà ở, đặc biệt nhà ở xã hội đảm bảo công tác an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân về nhà ở.

Bộ Xây dựng khuyến nghị bổ sung phân tích, đánh giá các hạn chế của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị để có cơ sở đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quy hoạch trong Quy hoạch tỉnh Yên Bái.

Về hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bổ sung phân tích, đánh giá các hạn chế, bất cập của hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các đô thị trên địa bàn tỉnh để có cơ sở đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quy hoạch và chương trình, dự án ưu tiên thực hiện theo từng giai đoạn.

Nghiên cứu bổ sung định hướng phát triển vận tải hành khách công cộng, đặc biệt đối với TP Yên Bái, định hướng phát triển mạng lưới thoát nước mưa đảm bảo khả năng thoát nước mưa của các lưu vực, giảm thiểu nguy cơ ngập úng đô thị và phương án phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị, đảm bảo các chỉ tiêu về tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Bổ sung các chỉ tiêu về thu gom, xử lý chất thải rắn và thu gom, xử lý nước thải làm cơ sở theo dõi và thực hiện. Tính toán tổng lượng nước thải cần thu gom và xử lý đến năm 2030 của từng đô thị trong phương án thoát nước thải đô thị và khu công nghiệp.

Rà soát phương án phát triển các khu xử lý chất thải rắn; đề xuất phương án bảo vệ môi trường đối với các khu xử lý chất thải rắn, nghĩa trang và biện pháp xử lý pin năng lượng mặt trời.

Đối với phát triển VLXD, rà soát các khu vực khoáng sản khai thác, sản xuất làm VLXD thông thường để đưa vào phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản giai đoạn 2021-2030 (theo điểm n khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch) làm cơ sở cho việc cấp phép hoạt động khoáng sản. Đồng thời, đảm bảo không chồng lấn giữa các dự án trong quy hoạch tỉnh lên các khu vực khoáng sản thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD ở Việt Nam đến năm 2020.

Phương án định hướng khai thác khoáng sản, VLXD trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo không ảnh hưởng, tác động tiêu cực tới môi trường, đời sống dân cư và cảnh quan tự nhiên đặc thù của tỉnh, đặc biệt đối với các vùng cảnh quan du lịch tại vùng hồ Thác Bà, Mù Căng Chải…

 

Ý kiến của bạn