Chỉ đạo điều hành

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

Thanh Nga Thanh Nga - 07:11, 01/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong năm 2024, các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng sẽ phổ biến các VBQPPL do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực nhà ở, kinh doanh BĐS, hoạt động xây dựng, xử lý vi phạm hành chính…

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 201/QĐ-BXD ngày 26/3/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 của Bộ Xây dựng (Kế hoạch 201).

Việc ban hành Kế hoạch nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, góp phần đưa công tác PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho DNNVV ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội; Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL.

Cung cấp kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật, pháp lệnh, các VBQPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh mới ban hành đến cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân để nắm bắt và tổ chức thực thi pháp luật hiệu quả; gắn phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện VBQPPL ngành Xây dựng.

Kế hoạch 201 đề ra 13 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ (Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Trung tâm thông tin) thực hiện PBGDPL theo nhiệm vụ được giao trong Luật PBGDPL, Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và các văn bản hướng dẫn và các Chương trình phối hợp, Đề án về PBGDPL khác; tăng cường theo dõi sát sao, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL.

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện phổ biến các VBQPPL do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền năm 2023, 2024: Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh BĐS 2023 và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết 2 Luật này.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện phổ biến Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện phổ biến Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng…

Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ được giao chủ trì soạn thảo luật tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chuyển đổi số; bảo vệ môi trường; PCCC; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội... có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như: dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị; dự thảo Luật Cấp, Thoát nước.

Vụ Pháp chế, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật của Bộ…

Hướng dẫn số 573/HĐPH-PBGDPL ngày 31/01/2024 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL trung ương đặt ra yêu cầu đổi mới, thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL công tác thông tin, phổ biến đầy đủ, toàn diện các văn bản, chính sách cho cán bộ, nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2023, 2024, những nội dung pháp luật thiết thực với người dân, doanh nghiệp, các vấn đề xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận xã hội; pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh BĐS; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; an toàn giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường…

Đồng thời, chú trọng thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, nhất là những vấn đề nóng hoặc có nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận xã hội; gắn PBGDPL với xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật. Có các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL…

Ý kiến của bạn