Chỉ đạo điều hành

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch soạn thảo dự án Luật Quản lý phát triển đô thị

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch soạn thảo dự án Luật Quản lý phát triển đô thị

Thanh Nga Thanh Nga - 09:56, 27/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị đã được gửi tới Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế Quốc hội thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2025…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 17/5/2024 về Kế hoạch soạn thảo dự án Luật Quản lý phát triển đô thị của Bộ Xây dựng. Dự án Luật do Cục Phát triển đô thị chủ trì, phối hợp với Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Quy hoạch kiến trúc, Vụ Pháp chế thực hiện.

Theo Kế hoạch, dự án Luật dự kiến được Quốc hội biểu quyết thông qua, Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực Luật tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, diễn ra từ tháng 10 - 11/2024.

Cụ thể, giai đoạn 1, Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy định tại Điều 37 Luật Ban hành VBQPPL được gửi tới Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế Quốc hội thẩm tra; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2025, dự kiến vào ngày 28/5/2024; trình Quốc hội xem xét, quyết định đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, dự kiến tháng 6/2024.

Giai đoạn 2, đến tháng 10/2024, giai đoạn hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật theo ý kiến Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng; sau khi dự thảo Luật được lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức có liên quan và tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình. Trong đó, dự thảo lần 1 vào tháng 6/2024, dự thảo lần 2 vào tháng 7/2024, tổ chức 2 Hội thảo, 5 Toạ đàm chuyên gia lấy ý kiến, từ tháng 5 - 9/2024, tại 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Giai đoạn thẩm định dự án Luật, sau khi hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật cho ý kiến của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng (dự thảo lần 3), Bộ Xây dựng gửi Hồ sơ dự án Luật tới Bộ Tư pháp thẩm định vào tháng 10/2024. Sau khi Bộ Tư pháp ban hành Báo cáo thẩm định dự án Luật, tiếp tục tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan thẩm định, hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật theo ý kiến của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng (dự thảo lần 4) vào tháng 11/2024.

Tháng 12/2024, Bộ Xây dựng trình Chính phủ Hồ sơ dự án Luật để Chính phủ xem xét thông qua tại phiên họp Chính phủ. Hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật sau khi có Nghị quyết của Chính phủ (dự thảo lần 5).

Giai đoạn thẩm tra dự án Luật, trình Hồ sơ dự án Luật tới các cơ quan thuộc Quốc hội: Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật, Hội đồng dân tộc, Ủy ban xã hội và các Ủy ban khác để thẩm tra, diễn ra vào tháng 1/2025.

Sau khi tiếp thu, giải trình dự thảo Luật theo ý kiến thẩm tra của các cơ quan Quốc hội, ý kiến tại các Hội nghị thẩm tra sơ bộ, thẩm tra chính thức; tháng 3/2025, trình Hồ sơ dự án Luật đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật (dự thảo 6).

Đến tháng 5/2025, gửi Hồ sơ dự án luật đến các đại biểu Quốc hội, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội trong việc giải trình các vấn đề liên quan đến dự thảo Luật, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật (dự thảo lần 7).

Từ tháng 7 - 9/2025, phối hợp với Ủy ban kinh tế Quốc hội chuẩn bị Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề lớn tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Hoàn thiện dự thảo luật lần 8 sau khi Quốc hội họp phiên toàn thể cho ý kiến về dự thảo Luật tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, diễn ra vào tháng 10 - 11/2025.

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo lần 9 sau khi phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật, Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan tổng hợp, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cũng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra từ tháng 10 - 11/2025, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực Luật.

Ý kiến của bạn