Bộ Xây dựng “kích hoạt” nhiều giải pháp tăng trưởng năm 2022

Năm 2021 đi qua ghi nhận sự nỗ lực lớn của ngành Xây dựng khi nhiều chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra đều đạt và hoàn thành. Theo đó, giá trị tăng thêm của ngành Xây dựng tăng 0,2 - 0,5%; chỉ số giá xây dựng tăng 4,34%; sản lượng xi măng tiêu thụ ước đạt 105,6 triệu tấn (tăng 2%); kính xây dựng đạt khoảng 186 triệu m2 (tăng khoảng 24%); sứ vệ sinh khoảng 16 triệu sản phẩm, (tăng khoảng 7%); diện tích nhà ở bình quân cả nước ước đạt 25m2/người; tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 40,5%;…

Những số liệu, kết quả tích cực trên cho thấy, sự chủ động, linh hoạt của lãnh đạo Bộ Xây dựng trong việc nhận định, đánh giá tình hình các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành đều sát với thực tế. Từ đó, có những giải pháp cụ thể, phù hợp để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra hàng năm. Trên cơ sở đó, bám sát tinh thần chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 32/2021/QH15 ngày 12/11/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Bộ Xây dựng đã xác định rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đề ra nhiều giải pháp căn cơ để thực hiện các nhiệm vụ này.

Theo đó, năm 2022, Bộ Xây dựng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, Bộ Xây dựng định hướng nâng cao chất lượng quy hoạch; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch bảo đảm công khai, minh bạch, đồng bộ.

Về công tác quản lý phát triển đô thị, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, công cụ quản lý để kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị.

Đối với công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về nhà ở (Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh BĐS năm 2014); Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, chú trọng khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp; Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng và giám sát chất lượng công trình, Bộ Xây dựng tăng cường kiểm soát chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong thi công xây dựng; thanh tra, kiểm tra sự tuân thủ, chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; tiếp tục thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các Đề án; Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện năng lực, hành nghề; thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đầu tư xây dựng…

Đối với công tác quản lý vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng tiếp tục tổ chức triển khai Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng; Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thành Dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đáng chú ý, về công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ tiếp tục công tác cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Tổng công ty Xi măng Việt Nam; thực hiện thoái vốn nhà nước hoặc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu theo kế hoạch được duyệt…

Đối với công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra 2022, ưu tiên tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, thanh tra đột xuất…

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, năm 2022 ngành Xây dựng tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, để tạo sự chuyển biến, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, bên cạnh việc thực hiện các nhóm giải pháp, ngành Xây dựng cần tập chung thực hiện 3 khâu đột phá. Trong đó, gắn trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị được giao triển khai thực hiện.

Trước hết, hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng để tăng cường công tác quản lý nhà nước đồng thời tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, phân cấp mạnh cho địa phương. Qua đó, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, gây cản trở sự phát triển của Ngành. Cụ thể, các đơn vị có liên quan cần tập trung lập hồ sơ đề xuất xây dựng một số Luật mới như: Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Cấp thoát nước, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Quản lý không gian ngầm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Khâu đột phá thứ hai là, tập trung cho công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị. Cụ thể, kiểm soát chặt chẽ công tác thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh địa phương về công tác quy hoạch. Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, công cụ quản lý để kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị đồng bộ, gắn kết với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nông thôn.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong việc đầu tư, cải thiện các chỉ tiêu còn thiếu, còn yếu ở các đô thị được phân loại và các đô thị có sự sáp nhập các xã, vùng nông thôn vào đô thị để thành lập đơn vị hành chính mới. Ngoài ra, cần tập trung nguồn lực thích đáng để sớm hoàn thiện Quy hoạch Hệ thống đô thị và nông thôn theo nhiệm vụ được Chính phủ giao, ban hành trong năm 2022.

Khâu đột phá thứ ba đó là, đẩy mạnh công tác quản lý phát triển nhà ở, thị trường BĐS. Trong đó, tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà cho phân khúc thu nhập thấp, thu nhập trung bình. Đồng thời thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, tăng cường quản lý đảm bảo thị trường BĐS phát triển ổn định, bền vững.

Theo đó, các đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ cần tập trung xây dựng kế hoạch triển khai và đôn đốc các Bộ ngành, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030; Tập trung xây dựng chính sách, tháo gỡ khó khăn để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho phân khúc thu nhập thấp và trung bình. Thường xuyên bám sát diễn biến thị trường BĐS để có giải pháp kịp thời xử lý các biến động tiêu cực của thị trường, đảm bảo thị trường BĐS phát triển ổn định, lành mạnh.

Với việc xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cùng những giải pháp căn cơ tập trung vào những khâu đột phá cụ thể của ngành Xây dựng năm 2022, cho thấy, sự chủ động, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Xây dựng trong chỉ đạo, điều hành công việc. Qua đó, tạo động lực, để ngành Xây dựng quyết tâm phấn đấu và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Tác giả: Huy Thảo

Thiết kế: Diệp Anh

Bài viết cùng tác giả Huy Thảo »