Các biện pháp để giữ chân nhân viên tại các công ty xây dựng nhỏ

Bài báo xác định các biện pháp để giữ chân nhân viên tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư & Xây dựng công trình BMC (sau đây gọi tắt là Công ty BMC). Phương pháp Triangulation đã được áp dụng để phân tích và luận ra các biện pháp.

Bình luận