Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quá trình thiết kế và thi công dự án cải tạo, trùng tu di sản văn hoá

Di sản văn hóa là tài sản quý giá mang bản sắc riêng của mỗi quốc gia, dân tộc. Di sản văn hóa là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học mang bản sắc của dân tộc, không ngừng được tái tạo và được lưu giữ từ thế hệ này qua thế hệ khác qua di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Bình luận