Các yếu tố tác động đến công tác quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng

Việc xây dựng và quản lý vận hành hệ thống CSDL về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng sẽ giúp cho việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng được kịp thời phù hợp với mục tiêu quản lý, phù hợp với mục tiêu yêu cầu của chương trình chuyển đổi số Quốc gia, cũng như nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Xây dựng.

Bình luận