Hỏi- Đáp

Cách tính chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị

Cách tính chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị

07:01, 28/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được hướng dẫn tại Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức quy chế quản lý kiến trúc.

Ông Phạm Minh Quang (TP.HCM) đang tính chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc theo Thông tư số 08/2021/TT-BXD. Ông hỏi, đối với khu vực dưới 500 ha thì chi phí lập quy chế được tính như thế nào?

Theo Mục 5 Phụ lục I của Thông tư số 08/2021/TT-BXD, trường hợp quy chế quản lý kiến trúc đô thị của các khu vực có quy mô diện tích nhỏ hơn quy mô được quy định tại Thông tư này thì chi phí lập quy chế được xác định bằng chi phí của khu vực có quy mô nhỏ nhất tại Bảng 1 nói trên.

Vậy đối với đô thị 200 ha thì chi phí là 200 ha x định mức hay 500 ha x định mức (chi phí khu vực nhỏ nhất) như tại Mục 5?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được hướng dẫn tại Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 2/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức quy chế quản lý kiến trúc.

Phụ lục I Thông tư quy định định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị cho khu vực có diện tích < 500 ha. Do đó, đối với trường hợp được nêu tại câu hỏi, chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được xác định theo công thức hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 08/2021/TT-BXD:

Trường hợp quy chế quản lý kiến trúc đô thị của các khu vực có quy mô diện tích nhỏ hơn quy mô diện tích được quy định tại Thông tư số 08/2021/TT-BXD thì chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được xác định theo quy định tại Điểm 5 Phụ lục I Thông tư số 08/2021/TT-BXD.

 

Ý kiến của bạn