Hỏi- Đáp

Cách xác định loại, cấp từng công trình của dự án

Cách xác định loại, cấp từng công trình của dự án

Chính Khôi Chính Khôi - 07:04, 01/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCấp của từng công trình thuộc dự án đầu tư được xác định và áp dụng theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng.

Ông Phạm Hoàng Lâm (Đà Nẵng) đang lập dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư gồm (giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước và điện chiếu sáng). Ông hỏi, phân loại và cấp công trình này như thế nào cho phù hợp?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Loại công trình được xác định theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Cấp của từng công trình thuộc dự án đầu tư được xác định và áp dụng theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Ý kiến của bạn