Cắm mốc thi công xây dựng

07:00 04/07/2024
Trường hợp cắm mốc phục vụ cho công tác thi công xây dựng công trình thực hiện theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy hoạch, thiết kế xây dựng, giấy phép xây dựng.

Công dân Hoàng Hải Đăng hỏi, công ty tôi có một dự án đã có quyết định phê duyệt 1/500 và đã có giấy phép xây dựng.

Khi chuẩn bị tiến hành khởi công, công ty có thuê 1 đơn vị có chứng chỉ đo đạc vào cắm các mốc ranh xác định vị trí khu đất theo đúng tọa độ ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng yêu cầu công ty phải tiến hành lập, phê duyệt và tiến hành cắm mốc giới theo Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. Vậy, yêu cầu trên của cơ quan chức năng có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Trường hợp cắm mốc để tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được thực hiện theo Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Điều 44 Luật Xây dựng năm 2014.

Nội dung cắm mốc thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

Trường hợp cắm mốc phục vụ cho công tác thi công xây dựng công trình thực hiện theo pháp luật về xây dựng; bảo đảm quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy hoạch, thiết kế xây dựng, giấy phép xây dựng.

Bình luận