Đô thị

Cần bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội tại KĐT Chu Lai

Cần bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội tại KĐT Chu Lai

Thảo Lê Thảo Lê - 10:01, 25/12/2021

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng vừa có ý kiến về Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Chu Lai (1/2000) thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Bộ Xây dựng nhận thấy, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tổ chức lập Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Chu Lai (1/2000) thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai để làm cơ sở pháp lý triển khai các bước tiếp theo là đúng trình tự quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển không gian của khu vực xác định trong Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1737 (ngày 12/12/2018) của Thủ tướng Chính phủ.

Đồ án quy hoạch cơ bản tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; các Nghị định của Chính phủ và Thông tư số 12 (ngày 29/6/2016) của Bộ Xây dựng.

Đồ án đã được tổ chức báo cáo lấy ý kiến về nội dung quy hoạch tại cuộc họp cộng đồng dân cư, lấy ý kiến của các sở, ngành tại địa phương theo quy định.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng góp ý, khu vực lập quy hoạch có diện tích là 329,32 ha nằm trong khu vực NT1 diện tích là 520,3ha, thuộc Khu đô thị Núi Thành đã được xác định trong Quyết định 1737.

Theo Bộ Xây dựng, Đồ án cần rà soát, làm rõ về diện tích, ranh giới; bố trí các chức năng và xác định chỉ tiêu quy hoạch của quy hoạch phân khu, đảm bảo không làm thay đổi định hướng về phát triển không gian, sử dụng đất đã được xác định trong Quyết định 1737, phù hợp với các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD (QCVN 2021), tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, môi trường biển và hải đảo, bảo vệ môi trường, xây dựng, nhà ở...

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cho rằng Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Chu Lai (1/2000) cần bổ sung nội dung quy hoạch về bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân của khu kinh tế.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, chỉnh sửa, thẩm định lại Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Chu Lai (1/2000) theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu về một số góp ý nêu trên để rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (1/2000) Khu đô thị Chu Lai thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai…

Ý kiến của bạn