Cần chế tài xử lý trường hợp đứng tên sử dụng đất cho người nước ngoài không đúng quy định

07:00 04/01/2023
Bộ Xây dựng được giao chủ trì, nghiên cứu xây dựng dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV vào tháng 5/2023.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri TP Hà Nội, đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Nhà ở về quy định quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam; chế tài xử lý đối với các trường hợp đứng tên sử dụng đất cho người nước ngoài không đúng quy định của pháp luật, Bộ Xây dựng mới đây đã có ý kiến về vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay, theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án Luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, nghiên cứu xây dựng dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV (tháng 5/2023) và thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2023).

Trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng đã đề xuất quy định về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài, trong đó có quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng sẽ bám sát quy định của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để bảo đảm tính thống nhất trong việc quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài khi mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, bao gồm cả quyền sử dụng đất gắn liền với nhà ở như ý kiến của cử tri TP Hà Nội.

Đối với kiến nghị cần có chế tài xử lý đối với các trường hợp đứng tên sử dụng đất cho người nước ngoài không đúng quy định của pháp luật liên quan đến các quy định của Luật đất đai.

Do đó, đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quy định trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

 

 

Bình luận