Cần có cơ sở khi xem xét tháo gỡ vướng mắc về HĐXD cho dự án giao thông

07:31 25/06/2022
Để có cơ sở xem xét, tháo gỡ vướng mắc về hợp đồng xây dựng (HĐXD) tại các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) công trình giao thông, cần có đánh giá, phân tích và đề xuất đối với từng trường hợp.

Xác định rõ thẩm quyền của các chủ thể

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 2360/VPCP-CN ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về ảnh hưởng của biến động giá nhiên, vật liệu xây dựng đối với các dự án ĐTXD công trình giao thông theo báo cáo của Bộ GTVT, Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về vấn đề này.

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh giá HĐXD đã được quy định cụ thể tại Luật Xây dựng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về HĐXD, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, và các Thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Kiến nghị của Bộ GTVT về việc thay đổi phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng từ sử dụng chỉ số giá sang bù trừ trực tiếp, cũng như thay đổi công thức điều chỉnh giá hợp đồng để phù hợp với tỷ trọng vật liệu chủ yếu của công trình là chưa đủ cơ sở.

Thực tế nếu có vướng mắc này, do xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong đó có chủ quan của chủ đầu tư chưa đánh giá kỹ lưỡng rủi ro về biến động giá đối với một số loại vật liệu chủ yếu dẫn đến việc quyết định áp dụng phương pháp và công thức điều chỉnh giá hợp đồng không phù hợp trong quá trình lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng

Theo Bộ Xây dựng, để có cơ sở xem xét, tháo gỡ vướng mắc về HĐXD tại các dự án ĐTXD công trình giao thông, đề nghị Bộ GTVT tổng hợp, đánh giá, phân tích và đề xuất đối với từng trường hợp điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng do ảnh hưởng biến động giá vật liệu, trong đó xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các chủ thể có liên quan làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến về sự phù hợp pháp luật của các đề xuất này.

Tổng hợp, đánh giá tác động và đề xuất cụ thể những nội dung cần sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật hiện hành cho phù hợp với thực tiễn biến động giá trong thời gian vừa qua đối với công trình giao thông.

Căn cứ ban hành các định mức còn thiếu

Đối với các nội dung liên quan đến công bố giá, chỉ số giá xây dựng phục vụ công tác lập và quản lý chi phí ĐTXD và thực hiện HĐXD, Bộ Xây dựng đã có các văn bản số 959/BXD-KTXD ngày 23/3/2022, 47/KTXD-KTHĐ ngày 26/01/2022 và văn bản số 1545/BXD-KTXD ngày 10/5/2021 để đôn đốc các địa phương kịp thời công bố, bám sát với diễn biến giá cả của thị trường.

Riêng đối với các địa phương có cao tốc Bắc - Nam đi qua, Bộ Xây dựng sẽ cử đoàn công tác thực hiện chức năng quản lý nhà nước để kiểm tra việc thực hiện công bố giá/chỉ số giá tại địa phương.

Các vướng mắc về định mức đặc thù chuyên ngành và một số định mức chi phí áp dụng cho công trình giao thông, đề nghị Bộ GTVT tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, đánh giá việc xây dựng, áp dụng, vận dụng các định mức dự toán đặc thù, chuyên ngành tại các công trình, dự án đã và đang triển khai, thuộc phạm vi quản lý, làm căn cứ để xây dựng, ban hành các định mức dự toán còn thiếu, điều chỉnh các định mức chưa phù hợp theo quy định, trước mắt tập trung vào công tác xây dựng đường bộ, nhà ga hàng không.

Tổng hợp số liệu về chi phí quản lý dự án, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn thiết kế xây dựng, giám sát xây dựng đã thực hiện tại các dự án trước đây gửi về Bộ Xây dựng làm cơ sở nghiên cứu, đánh giá, xem xét điều chỉnh định mức nếu có, bảo đảm phù hợp với đặc thù của công trình giao thông, đúng quy định pháp luật.

Bình luận