Cần có cơ sở xác định các dự án đầu tư trong đô thị du lịch Mộc Châu

20:59 26/06/2022
UBND tỉnh Sơn La cần chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng đô thị du lịch Mộc Châu làm cơ sở xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản hướng dẫn tỉnh Sơn La giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng phát triển đô thị.

Trong đó, riêng đối với triển khai quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/1/2019, căn cứ khoản 4 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Điều 15 Luật Xây dựng năm 2014, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch chung được duyệt để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng để xem xét, quyết định.

Đặc biệt, đối với quy hoạch đô thị trong Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, theo Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 329/TTg-CN ngày 13/4/2022 về việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2040, trong đó đồng ý chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2040; UBND tỉnh Sơn La cần chỉ đạo rà soát cụ thể việc thực hiện Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu đã được phê duyệt, xác định rõ những vấn đề còn tồn tại để có giải pháp quy hoạch phù hợp với nhu cầu thực tiễn phát triển của đô thị Mộc Châu và định hướng phát triển tổng thể của Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Về việc lập quy hoạch phân khu tại đô thị Mộc Châu, gồm thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông trường Mộc Châu là đô thị mới đã được xác định tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 532/QĐ-BXD ngày 17/6/2019 về việc công nhận đô thị Mộc Châu gồm ranh giới hành chính toàn bộ thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông trường Mộc Châu với tổng diện tích là 12.264,85 ha, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Ngoài ra, tỉnh Sơn La đã ban hành Đề án nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức, nhân dân về xây dựng thị xã Mộc Châu vào năm 2025; hoàn thiện các tiêu chí tối thiểu về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và tiêu chuẩn thành lập phường thuộc thị xã.

Như vậy, căn cứ khoản 2 Điều 3, (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14) và điểm b khoản 1 Điều 18, khoản 4 Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, UBND tỉnh Sơn La cần chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng tại đô thị du lịch Mộc Châu làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết theo quy định.

Bình luận