Đô thị

Căn cứ điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030

Căn cứ điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030

Thanh Trà Thanh Trà - 08:00, 17/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Đà Nẵng xem xét bổ sung các căn cứ chính trị và pháp lý khi thực hiện việc điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị theo quy định và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của nội dung điều chỉnh.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của UBND TP Đà Nẵng về việc cho ý kiến về việc điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, Điều 8 Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt chương trình phát triển đô thị đã quy định về việc điều chỉnh chương trình phát triển đô thị, theo đó không quy định việc lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Do đó, đề nghị UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm về các nội dung điều chỉnh và căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư số 12/2014/TT-BXD để thực hiện.

Bên cạnh đó, trên cơ sở hồ sơ gửi kèm Công văn số 6565/UBND-SXD, Bộ Xây dựng có một số ý kiến tham gia, cụ thể về cơ sở lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030: Theo Công văn số 6565/UBND-SXD, việc điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị được căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Thông tư số 12/2014/TT-BXD trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp đánh giá theo định kỳ 5 năm, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng đô thị.

Tuy nhiên hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển UBND TP  Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Bên cạnh đó, Điều chỉnh Quy hoạch chung UBND TP Đà Nẵng cũng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021. Do đó, UBND TP Đà Nẵng xem xét bổ sung các căn cứ chính trị và pháp lý khi thực hiện việc điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị theo quy định điểm a, b khoản 1 Điều 8 Thông tư số 12/2014/TT-BXD; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của nội dung điều chỉnh với các căn cứ này.

Về các nội dung điều chỉnh: đề xuất lộ trình nâng loại đô thị đối với huyện Hòa Vang trở thành đô thị loại IV trực thuộc UBND TP Đà Nẵng: Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, UBND TP Đà Nẵng không có đề xuất phân loại đô thị.

Hiện nay, Quy hoạch tỉnh, Đà Nẵng đang được trình thẩm định có đề xuất phương án phát triển hệ thống đô thị trong tỉnh. Do đó, trường hợp UBND TP Đà Nẵng đề xuất phân loại đô thị đối với huyện Hòa Vang thì chịu trách nhiệm về đề xuất này và cần rà soát đảm bảo sự thống nhất giữa các quy hoạch và chương trình.

Ngoài ra, theo lộ trình thực hiện điều chỉnh, UBND TP Đà Nẵng sẽ lập Quy hoạch chung đô thị Hòa Vang vào năm 2023.

Hiện nay, huyện Hòa Vang chỉ có các đơn vị hành chính cấp xã, không có đô thị trực thuộc. Do đó, UBND TP Đà Nẵng rà soát, xem xét sự phù hợp của giải pháp này để đảm bảo phù hợp với pháp luật về quy hoạch đô thị.

Về hoàn chỉnh danh mục đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật cho từng giai đoạn 05 năm, ưu tiên giai đoạn đầu.

Trong đó, ưu tiên dự án có khả năng khắc phục các chỉ tiêu còn thiếu, còn yếu của đô thị loại I trực thuộc Trung ương; hướng đến đạt tiêu chí đô thị loại đặc biệt.

Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Do đó, UBND UBND TP Đà Nẵng xem xét xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn cho phù hợp theo từng giai đoạn làm cơ sở để định hướng phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, việc xác định hạng mục đầu tư là nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP Đà Nẵng. Vì vậy, UBND UBND TP Đà Nẵng theo thẩm quyền quyết định cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ý kiến của bạn