Căn cứ xác định giá nước sạch

07:01 10/07/2024
Nguyên tắc xác định giá nước sạch được quy định tại Điều 2 Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt.
Căn cứ xác định giá nước sạch
Nguồn ảnh: INT

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty CP Cấp thoát nước Long An đề nghị hướng dẫn việc áp dụng tỷ lệ hao hụt theo Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng  Chính phủ trong phương án giá tiêu thụ nước sạch.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Nguyên tắc xác định giá nước sạch được quy định tại Điều 2 Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt, trong đó bao gồm nguyên tắc “tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ trong quá trình khai thác, sản xuất, phân phối, tiêu thụ...”.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 44/2021/TT-BTC, thì tỷ lệ hao hụt nước sạch đưa vào tính toán sản lượng nước sạch thương phẩm trong phương án giá nước sạch tối đa là 20%.

Đơn vị cấp nước theo dõi tỷ lệ hao hụt thực tế và có các biện pháp quản lý chặt chẽ theo hướng giảm dần, đến năm 2025 tỷ lệ hao hụt nước sạch đưa vào tính sản lượng nước sạch thương phẩm trong phương án giá nước sạch tối đa là 15%. Trường hợp đặc thù thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ các nội dung trên, Công ty CP Cấp thoát nước Long An tổ chức xác định phương án giá nước sạch đảm bảo đúng nguyên tắc xác định, rõ ràng về tỷ lệ hao hụt trong phương án giá nước sạch, đảm bảo phù hợp với chất lượng nước, định mức kinh tế - kỹ thuật, quan hệ cung - cầu về nước sạch... gửi Sở Tài chính thẩm định làm cơ sở để UBND tỉnh quyết định giá nước sạch theo quy định.

Bình luận