Chính sách & cuộc sống

Cần phản ánh đúng thực trạng, tiềm năng phát triển đô thị

Cần phản ánh đúng thực trạng, tiềm năng phát triển đô thị

Thanh Nga Thanh Nga - 12:37, 20/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc các địa phương phối hợp với Bộ Xây dựng thu thập dữ liệu về phát triển đô thị là rất quan trọng để bảo đảm phản ánh đúng thực trạng, tiềm năng phát triển đô thị của địa phương trong triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ Xây dựng có nhiệm vụ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Chính phủ ban hành.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 1130/BXD-PTĐT ngày 05/4/2022 gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện 03 nhóm nội dung lớn: Rà soát, đánh giá và báo cáo thực trạng tình hình phát triển đô thị, cung cấp các số liệu theo các biểu mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn, bao gồm các thông tin chủ yếu về hệ thống đô thị toàn tình/thành phố trực thuộc Trung ương, thực tế tình hình phát triển đô thị của từng đô thị; Nghiên cứu các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 06-NQ/TW, rà soát các định hướng, kế hoạch của địa phương để cụ thể hóa các chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng và quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và nhà ở; Đề xuất sơ bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cần được tổ chức thực hiện để đạt được các mục tiêu phát triển đô thị, ước tính sơ bộ nhu cầu nguồn lực đầu tư cần thiết trong đó dự kiến nguồn lực từ nguồn ngân sách địa phương và huy động xã hội hóa, đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể cần được ban hành để huy động nguồn lực…

Ông Trần Quốc Thái - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị.

Căn cứ thông tin và các đề xuất của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW. Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này của Chính phủ được kỳ vọng sẽ tạo dựng được hệ thống đô thị có chất lượng, có sức sống, có sức bật và sức cạnh tranh tốt trong hệ thống các đô thị trong khu vực và trên thế giới.

Ông Trần Quốc Thái - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị khẳng định, sơ bộ tính toán cho thấy nhu cầu nguồn lực để thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW rất lớn nhưng nếu có sự quyết tâm thì hoàn toàn có thể làm được. Khi triển khai Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, dự kiến Trung ương phải hỗ trợ 40% tổng chi phí thực hiện; đến khi tổng kết, cả nước đã huy động được gần 3 triệu tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương chỉ phải hỗ trợ trực tiếp 2,7%.

Với khu vực đô thị, mặc dù việc hoàn thành các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 06-NQ/TW là khó khăn nhưng cũng rất tiềm năng nếu được triển khai một cách đồng bộ thì sẽ bảo đảm hiệu quả, thu hút nguồn lực đầu tư.

Dự kiến đến tháng 6/2022, Bộ Xây dựng phải trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW nên Bộ Xây dựng và UBND các địa phương đang gấp rút hoàn thiện thống kê các nội dung phục vụ xây dựng Nghị quyết của Chính phủ bảo đảm phản ánh đúng thực trạng đô thị cũng như nguyện vọng, tiềm năng phát triển đô thị của mỗi địa phương.

Hiện nay vẫn còn hơn 10 địa phương chưa hoàn thiện cập nhật số liệu về phát triển đô thị, trong đó có Hà Nội và TP.HCM. Cục Phát triển đô thị đang tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở và có kế hoạch làm việc trực tiếp với một số địa phương.

Ý kiến của bạn