Hạ tầng

Cảng hàng không Phan Thiết: Bảo đảm chi phí phù hợp cơ cấu tổng mức đầu tư

Cảng hàng không Phan Thiết: Bảo đảm chi phí phù hợp cơ cấu tổng mức đầu tư

Thanh Nga Thanh Nga - 06:57, 19/06/2022

Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết, Thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành thuộc Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận rà soát lại một số chi phí bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng đảm bảo phù hợp với cơ cấu sơ bộ tổng mức đầu tư.

Đồng thời, kiểm soát cơ sở dữ liệu đảm bảo quy định pháp luật và giá thị trường làm cơ sở xác định sơ bộ tổng mức đầu tư bao gồm sự phù hợp đơn giá tổng hợp bộ phận kết cấu công trình và suất chi phí các công trình tương tự, đảm bảo tính tương đồng với các dự án vận dụng, phù hợp với địa điểm, thời điểm của dự án.

Đảm bảo tính khả thi trong việc bố trí nguồn lực thực hiện Dự án theo đúng tiến độ dự kiến.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn tiếp theo, Thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành thuộc Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận trong vai trò cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần thực hiện lập và hoàn thiện hồ sơ dự án theo đúng ý kiến thẩm định của các Thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho dự án.

Cập nhật quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, phù hợp với thực tiễn triển khai dự án.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT.

Thiết kế cơ sở các hạng mục dân dụng khu mặt đất thuộc Dự án được Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng thẩm định và thông báo kết quả. Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản góp ý thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Theo hồ sơ điều chỉnh Dự án, UBND tỉnh Bình Thuận đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành, trong đó có ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng.

UBND tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm về nội dung giải trình, dữ liệu và số liệu tính toán của hồ sơ dự án sau khi hoàn thiện phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật liên quan.

Ý kiến của bạn