Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

06:56 05/07/2024
Chuyên ngành điện công nghiệp thuộc chuyên môn phù hợp để xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình hạng III theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 66 và khoản 4 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc đánh giá chuyên môn đào tạo phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc cơ quan có thẩm quyền căn cứ hồ sơ (bằng cấp, bảng điểm, chuyên ngành đào tạo) và kinh nghiệm hoạt động xây dựng của cá nhân để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực tương ứng, được quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chuyên ngành điện công nghiệp thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình. Theo đó, cá nhân tốt nghiệp cao đẳng năm 2018, chuyên ngành điện công nghiệp thuộc chuyên môn phù hợp để xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình hạng III theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 66 và khoản 4 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.

 

Bình luận